VISI Electrode ImageVISI Electrode ImageVISI Electrode Image

PDFVISI Electrode

VISI Electrode je automatizovaný modul pre konštrukciu a správu elektród a ich držiakov. Detailná konštrukcia držiakov, simulácia a kolízna analýza zaisťujú správnosť fungovania elektródy na prvý pokus.

Tvorba EDM elektród môže byť jednou z najdôležitejších a časovo najnáročnejších činností pre výrobcov foriem. Balíček VISI modulov ponúka riešenie pre každú fázu výrobného procesu od návrhu po výrobu. Aj ten najskúsenejší konštruktér pocíti prínos automatizácie softvéru VISI Electrode.

Extrakcia vypalovacých oblastí.

Pri definovaní oblastí, ktoré potrebujú byť elektródou obrobené, uzavierajúcu oblasť s 2D alebo 3D hranicami, poskytuje rýchlou a jednoduchou cestou pre získanie potrebnej geometrie elektródy. Zložitejšie oblasti je možné definovať grafickým vybraním stien alebo plôch. VISI Electrode má predovšetkým podporiť skúsenosti konštruktérov elektród, preto VISI kombinuje automatizáciu s možnosťou ručnej konštrukcie geometrie a jej využitia pre elektródu. Táto kombinácia technológií poskytuje slobodu v editácii návrhu a zaisťuje, že konštrukčný proces bude vždy dokončený.

Tvorba elektródy.

Intuitívne užívateľské prostredie vedie používateľa tvorbou tvarovej časti elektródy. Užívateľ môže využiť voľbu dodatočného pretiahnutia vo zvislom alebo tangenciálnom smere. Pre prípad elektród s otvorenými stenami je k dispozícii možnosť vytiahnutia stien v mnohých rôznych smeroch. V ktoromkoľvek okamihu tvorby elektródy je k dispozícii dynamická animácie a kolízna kontrola.

 Konštrukcia tvarovej časti, päty a tela elektród.

Päta a telo elektródy sa pridáva interaktívne. Možno definovať meno elektródy, materiál, typ vypaľovacie metódy, identifikačné značky, skosenie hrán, alebo otočenie. Každá pridaná informácia sa automaticky ukladá k projektu elektródy a do finálneho HTML protokolu.

Konštrukcia držiaku.

Držiaky je možné tvoriť ručne buď určením ich šírky, hĺbky a výšky alebo výberom z externej knižnice. Tam, kde je prístup k elektróde určený susediacimi plochami, možno definovať držiak ako offset zo stredu elektródy, aby EDM stroj mal dostatočný priestor pre prácu. Dynamická animácie a kolízna kontrola zaisťuje, že kompletná elektróda neporušuje geometriu súčasti.

Správa elektród.

VISI Electrode poskytuje operátorovi nástroj pre správu dielov, elektródy, viacnásobných pozícií elektródy, zvislé, horizontálne simulácie alebo simulácia pod uhlom, kolízne kontroly a HTML a EPX výstupu. Pre zaistenie kompatibility s ostatnými CAD/CAM systémami, možno každú elektródu exportovať vo vzťahu k správnej pracovnej rovine pomocou neutrálneho formátu dát, ako sú IGES, STEP alebo STL.

Animácia a kolizna kontrola.

Aby elektróda aj držiak boli skonštruované správne, môže byť ich pohyb graficky animovaný pozdĺž osi pohybu. Automatická kolízna kontrola otestuje, či nedochádza ku kolízii medzi elektródou a susediacimi povrchmi. Každá kolízia je graficky zvýraznená a elektróda je nastavená k bodu kontaktu.

Výroba elektród.

Akonáhle je elektróda skonštruovaná, môže ísť priamo do výroby (bez zbytočných prenosov dát) pomocou VISI Machining. Počiatok opracovania a pozície elektródy sú automaticky generované, aby bola zaistená kontinuita počas celého obrábacieho procesu. Vzory obrábania obsahujúce nástroje, metódy obrábania, rezné podmienky a ďalšie je možné uložiť pre opakované použitie na ďalšie skupiny elektród. Ich aplikácie na nové elektródy vygeneruje nové rezné dráhy s rovnakými parametrami obrábania, a tak podstatne zníži čas potrebný na naprogramovanie opracovania s použitím firemných štandardov, ktoré sa už osvedčili v predchádzajúcich prácach.