VISI Flow ImageVISI Flow ImageVISI Flow Image

PDFVISI Flow

VISI Flow - Simulácia vstrekovania plastov

Optimalizácia konštrukcie foriem a procesu vstrekovania plastov poskytuje dôležité údaje pri konštrukcii všetkých častí foriem. Počnúc konštruktérom konečného dielu, cez konštruktéra formy až k technológovi vstrekovania, všetci dostávajú užitočné údaje vďaka patentovanej technológii Vero pre simuláciu vstrekovania a tak môžu vytvárať lacné a spoľahlivé vstrekovacie formy a optimalizovať podmienky vstrekovania. VISI Flow je jedinečný nástroj pre predvýrobnú a povýrobnú analýzu a pre súbežnú analýzu pri konštrukcií vstrekovaných dielov a ich foriem.

Predvýrobná analýza.

Skôr, než začne konštruktér prácu na forme, predbežná analýza dokáže detekovať potenciálne výrobné problémy - ako sú zvary, vzduchové kapsy, najlepšie umiestnenie vtokov atď., Poskytujúc maximálny možný časový rámec na nápravné riešenie.

Povýrobná analýza.

V prípadoch, keď pri samotnom procese vstrekovania konštruktér nachádza nejaký problém, simulácia vstrekovania pomôže technológom lepšie porozumieť podmienkam v dutine formy v priebehu cyklu vstrekovania. Tento postup môže pomôcť posúdiť účinnosť rôznych nápravných opatrení a vytvoriť najefektívnejšie zdokonalenie výsledkov liatia.

Súbežné riadenie.

Predvýrobné a výrobné analýzy sú zaiste veľmi užitočné, ale ak nie sú vztiahnuté k celému procesu, nemôžu zaručiť kompletnú optimalizáciu dielov / výstrekov / formy a im zodpovedajúcemu formovaciemu procesu. To sa dá zabezpečiť iba prostredníctvom integrovanej CAD/CAM/CAE analýzy. Neprerušovaná výmena dát medzi konštrukčným prostredím a prostredím analýzy umožňuje identifikovať možné kritické situácie, nastavovať najúčinnejšie parametre formovania, optimalizovať rozmiestnenie vstrekovania a chladenia a predchádzať problémom týkajúcich sa akejkoľvek časti konštrukčného procesu plastového komponentu.

Nákladové efektívne riešenia.

VISI Flow poskytuje užívateľsky prívetivé prostredie s krátkymi časmi príprav modelu a výpočtov. Program bol uvedený na trh simulátorov vstrekovania pred 25 rokmi. Je založený na spoľahlivom VISI Modelovanie s neoddiskutovateľnou presnosťou analýzy vykonávanou matematickými metódami konečných prvkov. VISI Flow poskytuje užívateľovi kompletné riešenie pre konštruktéra dielov / formy a technika konštrujuceho vstrekovanie; analýzu plnenia, výpočet zmrštenie a tvarových deformácií až k analýze tepelnej optimalizácie.

Bohatý rozsah CAD rozhrania.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Systémy vstrekovania a chladenia.

Systém má radu metód importovania alebo vytvárania najdôležitejších aspektov vstrekovacích foriem. Do systému formy možno vnášať akékoľvek vtokové systémy a systémy riadenia teploty formy bez obmedzenia ich zložitosti, možno ich ľahko editovať a vykonávať výpočty komparatívnej analýzy.

Patentovaná technológia sieťovania.

S využitím vhodnej hybridnej technológie sieťovania, VISI Flow vykonáva reálnu 3-rozmernú simuláciu vstrekovania s krátkym časom výpočtu. Vytváranie siete na telesách je automatizovaná funkcia, ktorú je možné aplikovať na akúkoľvek CAD geometriu. Vďaka jej aplikácii vie VISI Flow pripraviť model na analýzu v krátkom čase a samotný výpočet analýzy trvá tiež krátku dobu. Patentovaná metóda sieťovania poskytuje spoľahlivé výsledky, ktoré nie sú ovplyvňované veľkosťou komponentov, zložitosťou alebo hrúbkou stien.
 

Databaza materiálov.

Presnosť výsledkov analýzy je priamo závislá na charakteristikách materiálov. VISI Flow má širokú databázu materiálových tried a dodávateľov. Vzhľadom k tomu, že na trhu sa objavujú stále novo vyvíjané materiály, aby mal užívateľ presné výsledky analýz aj s novými materiálmi, VISI Flow dáva konštruktérovi možnosť pridávať do databázy nové materiály alebo meniť dáta existujúcich materiálov tak, aby parametre zodpovedali skutočne použitému materiálu.

Fáza plnenia.

Fáza plnenia poskytuje rovnakú úroveň riadenia vstrekovania taveniny do dutiny formy, ako máte na ktoromkoľvek vstrekovacom stroji. Simulácia plnenie dáva možnosť predpovedať a zobrazovať, ako bude komponent plnený taveninou plastov. To umožňuje identifikovať potenciálne estetické vady výstrekov. Modul simulácie plnenia dáva konštruktérovi mnoho nástrojov, ktoré mu umožňujú skúmať premenné parametre formovacieho procesu, ako sú tlak, teplota, vnútorné pnutie, zatuhnutý povrch, orientácia vlákna, uzatváraciu silu a mnoho ďalších.

Fáza analýzy tvaru.

Výsledok analýzy vykonávaný v module VISI Flow Shape umožňuje konštruktérovi vizualizovať a merať konečný predikovaný tvar výstrekov po vykonaní fázy plnenia, dotlaku a chladenia-plastifikáciu. Konštruktér má k dispozícii mnoho nástrojov pre správne predpovedanie výsledku, zahŕňajúce zobrazenie rozmerovej deformácie pozdĺž osí, pozície bodov pre výpočet deformácie povrchu, lineárne zmrštenie a zabezpečenie oválnosti výstrekov v zadanej tolerancii. Výsledok analýzy pomáha identifikovať defekty typu priehlbín na vtoku alebo dutiny spôsobené podmienkami vo fáze dotlaku. Ak je potrebné, je možné exportovať deformovanú geometriu modelu pre porovnanie s originálnym CAD modelom. Cestou spätného inžinierstva možno vykonať úpravy vo forme.

Modul tepelnej fázy.

Modul tepelnej analýzy je výkonným nástrojom detailnej analýzy efektov tepelných podmienok vo vstrekovacej forme. Modul tepla umožňuje vykonávať analýzy so zvážením všetkých možných tepelných efektov vznikajúcich pri tepelnej výmene medzi plastom a kovom formy, studených a horúcich vtokov a vložiek formy vyrobených z vysoko teplovodivých materiálov. Možnosť analýzy chladiaceho systému umožňuje konštruktérovi vizualizovať deformácie vyvolané chladiacim systémom a umožňuje vykonať najlepší návrh chladenia, ktorý umožní dosiahnuť najkratšieho možného času cyklu. Systém ďalej kontroluje teplotu funkčných plôch tvárnikov aj tvárnic, analyzuje rozdelenie teplôt v telesách vložiek a definuje čas otvorenia formy vo vzťahu k tuhnutiu výstrekov.

Analýza procesu formovania.

Program VISI Flow má ďalšie voliteľné moduly, ktoré umožňujú simulovať najnovšie techniky formovania, ako sú sekvenčné vstrekovanie, plynom podporované vstrekovanie, viacvtokové vstrekovanie, nehomogénne vstrekovanie, a ďalšie. Tak ako u ostatných modulov vo VISI Flow, systém automaticky vkladá kľúčové hodnoty na vykonanie analýzy podľa zadanej geometrie a materiálov.