VISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D Image

PDFVISI 3D Obrábanie

VISI Machining 3D vytvára inteligentné dráhy rezných nástrojov na najzložitejších 3D obrobkoch. Vysokorýchlostné frézovacie techniky a vstavané algoritmy vyhladzovania vytvárajú vysoko účinný NC program. Inteligentné dráhy nástroje znižujú časy obrábania, zvyšujú produktivitu a trvalo vytvárajú vysoko kvalitné obrobky.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému. VISI vie pracovať priamo s hranovou, objemovou, plošnou geometriou a so sieťovými dátami (stl) alebo s kombináciou všetkých štyroch a poskytuje užívateľovi nástroje pre prácu s akýmikoľvek CAD dátami alebo umožňuje rýchlo přemodelovat diel pre obrábanie, pritom s výhodou využíva skutočne hybridné plošné a objemové modelovanie.

Bohatý rozsah CAD rozhrania pre výkonné modelovaní.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému. VISI vie pracovať priamo s hranovou, objemovou, plošnou geometriou a so sieťovými dátami (stl) alebo s kombináciou všetkých štyroch a poskytuje užívateľovi nástroje pre prácu s akýmikoľvek CAD dátami alebo umožňuje rýchlo přemodelovat diel pre obrábanie, pritom s výhodou využíva skutočne hybridné plošné a objemové modelovanie.

Intuitívne rozhranie.

Jednoduchá štruktúra operačného stromu uľahčuje užívateľovi riadiť operácie obrábania. Parametre obrábania, ako sú hĺbka triesky, krok frézy, rampový uhol atď. sa zadávajú vo vysoko kvalitnom grafickom prostredí. Najčastejšie používané parametre môžu byť uložené ako predvolené nastavenia, ktoré technológovi umožnia používať internú normu konzistentných metód obrábania. Kontextová nápoveda sprevádza technológa všetkými možnosťami obrábania.

Komplexná knihovňa nástrojov.

V užívateľom definovanom katalógu sa ukladajú parametre nástrojov, držiakov, nástavcov, adaptérov, ďalej hodnoty otáčok, posunov, optimálne rezné hĺbky, kroku nástroja ofsetom ako aj vyloženie nástroja zaisťujúce bezchybné obrábanie. Pri dlhých obrábaniach VISI vie sledovať životnosť nástroja. Keď systém rozpozná, že životnosť nástroja dosiahla definovanej krajnej medze, systém automaticky vyvolá výmenu identického nástroja a tak minimalizuje riziko poškodenia obrábaného dielu opotrebovanou alebo zlomenou frézou.

Kombinováne hrubovanie. 

Kombinácia hrúbovania v konštantných Z výškach, adaptívneho obrusovania azvyškového obrusovania, spoločne s inteligentným rampovácím a špirálovitým a planárnym vstupovaním do materiálu dávajú technológovi veľkú slobodu vytvárania efektívneho NC programu pre obrobok akéhokoľvek tvaru. Hladké obrábanie vnútorných rohov a hladké prechody medzi trieskami umožňujú používať pri obrábaní maximálny posuv stroja, pritom sa vylúčia nežiaduce zastavenia frézy v rohu. Pri následnom hrubom obrábaní si VISI pamätá, kde zostal na obrobku materiál po predchádzajúcom obrusovaní a vykoná obrobenie iba tohoto zvyškového materiálu vo vypočítanej oblasti. Systém minimalizuje rýchloposuvom zbytočné pohyby nástroja vo vzduchu. Systém vylučuje zapichovanie frézy v oblastiach zvyškového materiálu, čo by mohlo spôsobiť zlomenie frézy. Ak bol už polotovar predbežne obrobený alebo sa obrába z odliatku, VISI to rozpozná a obrobí len na miestach, kde materiál je, čím znovu eliminuje zbytočné pohyby nástroja a udržiava časy cyklov na minime.

Adaptívna vôľa.

Adaptívna vôľa dráhy nástroja umožňuje nástrojmi unikátnym spôsobom hrubovať obrobok, a to zdola nahor. Základom tejto metódy je prvý veľký hĺbkový krok frézy a to na celú povolenú hrúbku triesky frézy s malým stranovým krokom a potom sa vykonajú polodokončovacie triesky zdola nahor. Tento postup sa následne opakuje v ďalších hĺbkach, kým nie je celý diel obrobený. Fréza neodchádza od obrábaného povrchu a systém v prípadoch, keď to tvar obrobku vyžaduje, vytvára rezné dráhy trochoidálneho typu. Tento typ reznej dráhy zaisťuje, že fréza nikdy nevstupuje do materiálu plným priemerom, takže fréza je konštantne zaťažená. Opotrebenie frézy je rovnomerné po celom obrobku, stred namáhania frézy leží v jej polovici, tým sa redukujú odchýlky frézy a znižuje nebezpečenstvo vibrácií. Pri adaptívnom hrubovaní systém vytvára rezné dráhy zaisťujúce účinné a bezpečné obrábanie za vynikajúcich rezných podmienok. Umožňuje používať väčšie rezné rýchlosti. V porovnaní s klasickou stratégiou sa ušetrí až 40% z celkového času obrábania.

ISO-Obrábanie.

ISO-obrábanie je založené na jednej alebo viacerých plochách a obrába povrch priamo namiesto vytvárania triangulovaných sietí. Táto stratégia je ideálna pre obrábanie skupín plôch, ktoré tvoria polomery ako kontaktné miesto obrábacieho stroja k plnému okraju geometrie. Všetky rezné dráhy sú vypočítané s ohľadom na vylúčenie možných kolízií so susednými plochami alebo s ďalšími skupinami plôch.

Obrábanie rovinných ploch.

VISI vie automaticky vyhľadať rovinné oblasti na obrobku, aby mohli byť obrobené valcovou frézou. Tým sa podstatne znižuje čas obrábanie obrobku a kvalita povrchu týchto rovinných stien je tiež vysoká.

3D ekvidištantné dokončovanie.

Rezné dráhy tejto stratégie zaisťujú konštantnú drsnosť povrchu obrobku bez ohľadu na jeho tvar. Zmenou dráhy rezného nástroja naprieč povrchom obrobku, môže jedna rezná dráha vykonať dokončovacie obrábanie celého obrobku, udržiavaním nástroja na povrchu, minimalizovaním odchádzania nástroja od obrábaného povrchu a odstraňovaním duplicitnej reznej dráhy. Prechod dráhy nástroja je plynulo prispôsobený tvaru obrobku, rázové namáhanie nástroja je minimalizované, čo umožňuje obrábaciemu stroju obrábať optimálnym posuvom.

Špirálové / radiálne dokončovánie.

Obe stratégie sú ideálne pre dokončovanie obrobkov kruhového tvaru, pretože ich definícia vychádza z definovania hraníc vnútornej a vonkajšej kružnice. Špirálová rezná dráha má iba jeden počiatočný a jeden koncový bod a medzi nimi sa nástroj drží povrchu obrobku, vylučuje akékoľvek nadbytočné pohyby alebo ostré zmeny smeru pohybu. Takto možno obrábať obrobok pri vysokej rýchlosti posuvu, pretože sa vylučuje spomalenie alebo zrýchlenie pohybu frézy vyvolané náhlymi zmenami smeru jej pohybu. Pri radiálnej dráhe nástroja možno zadať iba hore, len dole alebo cik cak obrábacie parametre, ktoré poskytujú úplnú kontrolu stratégie.

Dokončovanie paralelných rovín.

Jednosmerné a kľukaté dráhy nástroja je možné nastaviť v ľubovoľnom uhle. Limity uhlov možno nastaviť pre strmé a plytké časti eliminujúce potrebu zložitých geometrických hraníc. Možno používať optimalizované priečne obrábanie strmých oblastí v rámci rovnakej reznej dráhy. Systém vytvorí reznú dráhu otočenú voči pôvodnej dráhe o 90 stupňov, obrába sa pritom len oblasť, kde je potreba udržať konštantnú drsnosť celého komponentu. Stratégia má tiež možnosť hrubovacieho módu, takže v jednej operácii možno hrubovať aj dokončovať. Hladké prechody a tangenciálne rozšírenie môže byť použité na vytvorenie lepšej povrchovej úpravy a plynulejšieho chodu NC súboru na stroji.

Konštantne Z / kombinované dokončovánie.

Pre obrobky so strmými stenami poskytuje obrábanie v Z trieskach dobrú kvalitu povrchu. VISI ponúka pri tejto stratégií veľa možností pre získanie najlepšieho výkonu z dráhy nástroja. Pri zmene strmosti obrábanej steny vie VISI automaticky meniť výšku triesok. Hranová geometria môže byť použitá pre kontrolu výšky triesky a uhlové obmedzenie k obrábaniu plytkých oblastí. Nastavenie špirály umožňuje vytvoriť jednu súvislú dráhu nástroja, ktorá eliminuje zvyškové linky na obrobku a zlepšuje kvalitu povrchu. Kombinovaná konštantná Z dráha nástroja je k dispozícii pre dokončovanie strmých a plytkých oblastí v jednej dráhe nástroja. Táto stratégia umožňuje strmé plochy obrobiť metódou konštantnej Z a plytké oblasti obrobiť pomocou 3D ekvidištantnej metódy. Táto kombinovaná stratégia pracuje ako jedno dokončovacie obrábanie.

Obrábanie riadiaciou krivkou a 3D krivkou.

Paralelné obrábanie sa premení do geometrie kriviek za pomocou krivky ako vodítka dráhy nástroja. Kolmé obrábanie bude fungovať normálne na vodiacich krivkách dávajúcich na výber smer rezania, čo umožňuje väčšiu kontrolu metódy obrábania. 3D krivka obrábania núti frézu bežať pozdĺž 3D krivky v otvorenom priestore (bez geometrie modelu), čo robí túto stratégiu ideálnu pre tvorenie tenkých liniek a gravírovanie na povrchu modelu.

Zbytkové obrábanie.

Malé tvarové časti na modeli spravidla vyžadujú doobrobenie menším nástrojom. Príkaz pre zvyškové obrábanie spoľahlivo vyhľadá na modeli oblasti, v ktorých zostal materiál po obrábaní predchádzajúcou frézou, takže ho možno menšou frézou preobrobiť. Tento postup je možné opakovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné, až do úplného obrobenie detailov veľmi malými frézami. Smer reznej dráhy možno voliť z vonku do stredu, alebo zo stredu von. Okolo častí obrobku, ktoré sú blízko seba, systém tvaruje reznú dráhu tak, aby vytvoril plynulú a hladkú reznú dráhu bez nepotrebných odjazdov, ostrých zmien smeru obrábania a bez výrazných zmien zaťaženia nástroja pritom sa snaží udržiavať pracovný posuv na čo najvyššej úrovni.

Krátká doba výpočtu.

Nové algoritmy umožňujú výpočet rezných dráh vo veľmi krátkom čase aj pre najzložitejšie obrobky. Stroje pre rýchlostné obrábanie potrebujú spracovávať veľmi veľké množstvo dát, aby fungovali efektívne. Tým, že čas výpočtu skracujeme na minimum, zároveň znižujeme možnosť neplánovaného zastavenia stroja. Pre maximalizáciu výkonu systému, Visi využíva viacprocesorovej výpočtovej technológie, takže sa v rovnakom čase vykonáva výpočet viacerých úloh. Má možnosť odložiť výpočet rezných dráh na mimo pracovnú dobu, kedy sa výpočet vykonáva bez dohľadu operátora. Ďalšie urýchlenie umožňuje individuálne spracovanie operácií postprocesorov, obrusovanie sa spracuje v postprocesore, zatiaľ čo prebieha výpočet rezných dráh dokončovania.

Hybridné obrábanie v konštantných Z hĺbkach 

Hybridné obrábanie v konštantných Z hĺbkach kombinuje výhody tradičného obrábanie v konštantných Z a 2D operácie obrábania kapsí, ktoré sa aktivuje kedykoľvek, keď plytká oblasť medzi následnými reznými dráhami umožní vloženie ďalších dráh. Naraz je možné obrobiť vo vysokej kvalite ako strmé tak plytké oblasti. Táto operácia vedie k podstatným časovým úsporám.

Grafické editovanie a triedenie dráhy nástroja.

Potom, čo je vypočítaná dráha nástroja, je možné ľahko orezať časti dráhy nástroja a upraviť rychlopohyby k optimalizovaniu spôsobov rezania, aby vyhovovali jednotlivým komponentom. Sled operácií je možné ľahko zmeniť pomocou metódy drag & drop. Tieto metódy editovania operácií dávajú operátorovi voľnosť upravovať rezné dráhy podľa jeho priania a upravovať dodatočne poradie operácií.

Hladké rozloženie bodov.

VISI vytvára rezné dráhy s rovnomerným rozložením súradníc. Ak odošle do frézky hladký a účinný CNC program, tým obmedzí počet nepotrebných zrýchlení a spomalení pohybu frézy a tým sa približuje čo najviac naprogramovanému pracovnému posuvu. Všetky rezné dráhy majú v rohoch hladké priechody a možnosť zadať oblúkové obraty na konci rezných dráh. Všetky tieto parametre napomáhajú frézke pracovať rýchlejšie, vyvarovať sa náhlym zmenám smeru pohybu a eliminovať nerovnomernú záťaž frézy.

Plná ochrana proti kolíziam.

Všetky 3D dráhy sú plne chránené proti kolíziám nástroja so susednými plochami. Pri obrábaní vnútorných rohov sa do rezných dráh automaticky pridávajú malé vyhladzovacie oblúčiky. Tieto oblúčiky zabraňujú tomu, aby sa nástroj v rohu zastavil a vytvoril na obrábanom povrchu nežiadúcu stopu, ktorá sa nedá pri verifikácii dráhy objaviť.

Kontrola kolízií držiakov nástroja.

Kontrola nástroja a držiakov proti modelu poskytuje varovanie o možnom strete, spolu s príslušnými informáciami o dĺžke nástroja potrebnými na dokončenie práce. Systém vykoná na modeli iba také obrábanie, ktoré so zadanou bezpečnosťou dovolí držiak nástroja. Takým spôsobom možno obrábať hlboké dutiny v obrobku niekoľkými rôzne dlhými nástrojmi (kratší nástroj-väčší úber materiálu).

Obrábanie podla vzorov.

Pre urýchlenie programovania sa používajú vzory, ktoré obsahujú definície nástrojov, operácií, posuvov, otáčok, triesok atď., a ktoré sa ukladajú v systéme, aby ich bolo možné opätovne zavádzať pre ďalšie použitie pri obrábaní podobných obrobkov. Ak použije používateľ taký vzor na obrobenie nového dielu, systém automaticky vypočíta novú sadu rezných dráh na základe identických parametrov. Tým sa podstatne skráti čas programovania, vylúčia sa možné chyby a používajú sa firemné normy posuvov, otáčok, metód obrábanie, ktoré sa u predchádzajúcich prác osvedčili.

Konfigurovatelné postprocesory.

VISI má rozsiahlu knižnicu postprocesorov, aby vyhovovala väčšine obrábacích strojov. Navyše, sú všetky postprocesory plne konfigurovateľné, aby vyhoveli konkrétnym požiadavkám. Kombinované cykly pre vŕtanie a hĺbenie, podprogramy a nástrojovej korekcie sa môžu uplatňovať u 3 + 2 alebo 5 osého obrábania. Zákazkové postprocesory môžu byť tiež napísané pre komplexné jednorazové obrábacie stroje. Systém automaticky generuje export o vypočítanom obrábaní, ktorý obsahuje informáciu o nulovom bode, o použitých nástrojoch, rezných podmienkach, časoch jednotlivých operácií, atď. Obsah a formu reportu je možné upravovať tak, aby vyhovel každému zákazníkovi nech vo formáte HTML alebo XLS.

Optimalizácia NC programu.

CNC program je možné optimalizovať z hľadiska posuvov, tj. Znížiť hodnotu posuvu tam, kde fréza vstupuje do veľkého objemu materiálu. To znamená, že môžeme zadávať pri obrábaní väčšej hodnoty pracovného posuvu a stroj bude pracovať rýchlejšie a plynulejšie. Táto funkcia stále porovnáva množstvo odoberaného materiálu s aktuálnymi mechanickými silami pôsobiacimi na frézu. Výsledkom tohto zložitého objemového porovnávanie je lepšia rezná dráha, predĺženie životnosti frézy a bezpečnejšie používanie frézky na horných limitoch ich aplikačných parametrov.

2D obrábanie a rozpoznávánie prvkov.

Nástrojárske aplikácie často obsahujú komponenty vyžadujúce 2D obrábanie. Vďaka previazanosti VISI programov možno obrábanie jednotlivých dosiek strižných nástrojov alebo vstrekovacích foriem vykonávať automatizovane, s využitím rozpoznávania prvkov. Prvky vŕtaných dier a otvorov sú automaticky vybrané s korektnými vŕtacími cyklusmi a operáciami 2D frézovania pre veľmi rýchle vytvorenie NC programu pre obrobenie aj veľmi komplikovaných dosiek.

Kinematická simulácia.

Overovanie dráhy nástroja možno vykonávať za použitia reálnych rozmerov stroja a limitov s kinematickou simuláciou. Pri kinematickej simulácii je možné kontrolovať frézu, držiaky, nástavce, úpinky a ďalšie časti. Akákoľvek kolízia so zverákom, nástrojom alebo inou časťou stroja na dráhe nástroja je graficky znázornená. VISI má knižnicu 3, 4 a 5 osových strojov. Inžinieri VISI pomáhajú s konštruovaním stojov na mieru.