VISI Machining 5 Axis ImageVISI Machining 5-Axis ImageVISI Machining 5-Axis Image

PDFVISI Machining 5 Axis

5 osové frézovanie bolo tradične považované za technológiu najviac vyžadovanú v leteckom a automobilovom priemysle. 5 osové frézovanie ponúka mnoho výhod, ktoré sa v poslednej dobe využívajú tiež u výrobcov foriem a lisovacích, strižných nástrojov. VISI Obrábanie poskytuje technológom vysoko produktívne riešenie pre výpočet obrábania s vysoko účinnou reznou dráhou s vysokou kolíznou kontrolou u najzložitejších 3D modelov.

Bohatý rozsah CAD rozhrania pre výkonné modelovanie.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Obrábanie hlbokých dutín / jadra.

Veľa zložitých vstrekovacích foriem obsahuje oblasti s hlbokými dutinami a malými zaobleniami, ktoré sa musia obrábať frézou s malým priemerom. Všeobecne sa táto situácia rieši aplikáciou nadstavca alebo dlhou frézou, čo zvyšuje nebezpečenstvo vychýlenie a znižuje kvalitu povrchu. Ak umožníme frézke obrábať s premenným uhlom naklonenia, držiak nástroja sa môže spustiť nižšie a systém ho bude odkláňať od obrobku. Hlavnou výhodou tejto stratégie je, že dovoľuje používať kratšie nástroje, čo zvyšuje ich pevnosť, obmedzuje chvenie a odchýlky. Výsledkom je konštantná trieska, väčšie rezné rýchlosti, dlhšia životnosť nástroja, lepšia kvalita obrábanej plochy. Na plytších oblastiach plôch možno používať valcové zaoblené frézy s malým uhlom odklonenia. Hlavnou výhodou takéhoto obrábania je nižší počet rezných dráh, čo vedie ku kratšej dobe obrábania a k lepšej kvalite obrábanej plochy.

Prevod 3D do 5 os.

Všetky 3D rezné dráhy možno prevádzať na 5-osé operácie, ktoré podstatne zvýšia počet stratégií, ktoré sú použiteľné pre akýkoľvek scenár obrábania. Pomocou tohto postupu aplikuje technológiu vysokorýchlostného obrábania na 5-osé rezné dráhy dráhy. Prevod Konverzia 3D do 5 osí poskytuje inteligentnú detekciu možných kolízií a automaticky odkláňa frézu od obrobku, ak je to nutné. Tento typ poloautomatickej reznej dráhy dramaticky zrýchli programovanie a čas potrebný na učenie.

Obrábanie turbínových / lopatkových kolies.

Obrábanie turbínových / lopatkových kolies sa všeobecne vykonáva v 4 súvisle riadených osiach. Tieto kolesá sa často hrubujú rôznymi metódami, vrátane zapichovacieho hrubovania. Rotačné frézovanie sa však používa najčastejšie. Toto frézovanie dovoľuje odoberať najväčšie objemy triesok za minútu, pravidelná záťaž nástroja má za výsledok hladké obrábanie, vyváženú záťaž vretena a konštantný pohyb vo všetkých 5 osiach, pritom sa redukuje striedavé namáhanie upevňovacích systémov obrobku. Dokončovanie je najdôležitejšou súčasťou procesu a je vyžadovaná kontinuálna špirálová dráha nástroja pozdĺž obrobku na dosiahnutie potrebnej povrchovej úpravy týchto zložitých komponentov. Cieľom by malo byť zabezpečiť pravidelnú a rovnomernú vrstvu zvyškového materiálu, ktorú v prípade potreby dosahuje užívateľ radom polodokončovacích obrábanií. Zvláštnu starostlivosť je potrebné venovať výberu nástroja, použitím väčšej frézy, ktorá má byť použitá pri vyrovnaní umožňuje väčší kontakt s obrobkom, čo vytvára menšie hrbolčeky a lepšiu povrchovú úpravu.

Obrábanie obežných kolies.

VISI poskytuje užívateľovi všetky potrebné nástroje pre 5-osé obrábanie obežných kolies s lopatkami. Vysoké požiadavky na kvalitu povrchu, obmedzený priestor a uhlový pohyb rotačnej osi spôsobujú, že obrábanie obežných kolies je jedným s najzložitejších úloh 5-osého obrábania. VISI vytvára každú reznú dráhu s rovnomerným rozdelením súradníc. Tým, že po výpočte reznej dráhy odošle užívateľ do riadiaceho systému CNC program popisujúci hladkú a účinnú reznú dráhu, obmedzí nežiaduce vibrácie nástroja a zmenšuje nárazy na tenké hrebene geometrie. Kvalita povrchu je kritickým parametrom pre obežné kolesá a vznik stôp po obrábaní možno obmedziť hladkým osovým pohybom.

Polohové obrábanie.

Polohové (3 + 2) obrábanie umožňuje aplikovať ako 2D, tak 3D dráhy nástroja, aby boli použité vo fixnom uhle. Tradičnou výhodou je zníženie počtu upnutí a nastavení obrobku. Schopnosť automaticky orientovať vreteno do správnej polohy podstatne znižuje čas obrábanie a znižuje počet potrebných upínacích úkonov. Tak ako u 5-osého súvislého obrábania, polohové obrábanie umožňuje obrábať zápichy a umožňuje použitie kratších nástrojov pre obrábanie pre získanie vysokej kvalitu povrchu.

Ohraňovanie.

5-osé ohraňovanie je bežne používaná metóda obrábania, najmä v automobilovom priemysle a v priemysle vákuového tvarovania pre frézovanie drážok alebo ohraňovaní okrajov dielov. U tejto stratégie sa poloha nástroja definuje kolmo k stene tak, že sleduje riadiacu krivku. Pre ďalšie riadenie možno aplikovať synchronizačné krivky, ktoré definujú pohyb frézy vo vybraných lokalitách obrobku. U tejto stratégie dochádza k extrémnym zmenám smeru pohybu frézy, takže kontrola kolízie a kinematická simulácia obrábania sú neoceniteľným nástrojom.

Kolízna kontrola.

Najmenší pohyb frézy môže vyvolať veľké pohyby 5-osého stroja vo všetkých osiach, pretože každý pohyb je amplifikovaný skrz nástroj, držiak, a vreteno. V prípade kolízie poskytuje Visi niekoľko metód pre ich zamedzenie pomocou plynulých pohybov osí. Stratégia vyhýbania sa kolíziám poskytuje odchod frézy pozdĺž svojej osi, odklonenie frézy pre kolízie držiakov a odchod od obrobku v zadanom smere. Užívateľ môže ďalej obmedzovať otáčanie rotačnej osi v daných medziach, aby sa vylúčil prejazd cez vreteno. Okrem automatického zamedzenia kolízií, môže byť rotačná os obmedzená k užívateľsky definovaným limitom osí, ktoré bránia v priebehu zdvihu vretena.

Konfigurovatelné postprocesory.

VISI má rozsiahlu knižnicu postprocesorov, aby vyhovovala väčšine obrábacích strojov. Navyše, sú všetky postprocesory plne konfigurovateľné, aby vyhoveli konkrétnym požiadavkám. Kombinované cykly pre vŕtanie a hĺbenie, podprogramy a nástrojovej korekcie sa môžu uplatňovať u 3 + 2 alebo 5 osého obrábania. Zákazkové postprocesory môžu byť tiež napísané pre komplexné jednorazové obrábacie stroje. Systém automaticky generuje export o vypočítanom obrábaní, ktorý obsahuje informáciu o nulovom bode, o použitých nástrojoch, rezných podmienkach, časoch jednotlivých operácií, atď. Obsah a formu reportu je možné upravovať tak, aby vyhovel každému zákazníkovi nech vo formáte HTML alebo XLS.

Kinematická simulácia.

Overovanie dráhy nástroja možno vykonávať za použitia reálnych rozmerov stroja a limitov s kinematickou simuláciou. Pri kinematickej simulácii je možné kontrolovať frézu, držiaky, nástavce, úpinky a ďalšie časti. Akákoľvek kolízia so zverákom, nástrojom alebo inou časťou stroja na dráhe nástroja je graficky znázornená. VISI má knižnicu 3, 4 a 5 osových strojov. Inžinieri VISI pomáhajú s konštruovaním stojov na mieru.