VISI Mould ImageVISI Mould ImageVISI Mould Image

PDFVISI Mould

VISI Mould poskytuje užívateľovi kompletné riešenie pre návrh foriem, založené na špecifickej priemyselnej automatizácií, ktoré sprevádza automaticky užívateľa procesom vývoja formy a procesom konštrukcie kompletnej formy na základe praktických skúseností. Dynamické ukážky operácie poskytujú konštruktérovi živý náhľad ako zmeny komponentov budú ovplyvňovať konštrukciu formy.

Bohatý rozsah CAD rozhrania.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Skutočné hybridné modelovanie.

VISI poskytuje užívateľovi dynamickú štruktúru, z ktorej je možné pracovať buď s telesami, plochami, hranovým prvkami, ale tiež s kombináciami všetkých troch bez akýchkoľvek obmedzení. Objemové modelovanie sa stalo základným kameňom konštruovania, ale často býva obmedzené na prizmatickú alebo základnú geometriu. Príkazy objemového modelovania zahŕňajú logické operácie, ako sú zjednotenie, odčítanie, ťahanie, rotácia, dutiny, prieniky a škrupiny. Technológia plošného modelovania poskytuje odlišnú sadu nástrojov pre vytváranie viac organickej a netradičnej geometrie. Funkcia plošného modelovania obsahuje vytváranie pravidelných plôch, plôch z rezov, ťahaných plôch, n-stranných záplat, prekladaných, tangentových, úkosových, rotačných a trubicových plôch. Tieto príkazy modelovania spoločne s vyspelým editovaním plôch uľahčujú opravovať chyby v importovanej geometrii alebo vytvárať najzložitejšie konštrukcie 3D objektov.

Overovanie modelov a príprava.

Systém má základné nástroje pre prípravu modelov k zaformovaniu. Sú to prípustnosť modelu, existencia nadbytočnej geometrie, prítomnosť ihlových a malých plôch a nesúlad v geometrii. Úkosová analýza skúma model z hľadiska zápichov a umožňuje umiestniť model tak, aby jeho zaformovanie vyžadovalo minimum čeľustí a šikmých vyhadzovačov. Zdvojená geometria môže byť zvýraznená, extrahovaná alebo automaticky izolovaná do výstražných vrstiev. Detekcia a automatické odstraňovanie ihlových a malých plôšok poskytuje možnosť rušiť potenciálne problematické steny pri plnom zachovaní topológie telesa modelu. Tým, že sa importovaný model opraví v rannom štádiu konštrukcie, ušetrí sa veľa času, ktorý by konštruktér spotreboval na riešenie problémov v neskoršej fáze konštrukcie.

Vytváranie deliacej krivky / deliacej roviny.

Program ponúka užívateľovi radu metód automatického generovania optimálne deliace krivky modelov. Užívateľ môže v grafickom prostredí upravovať deliacu krivku, ktorú generuje počítač, podľa svojich konštrukčných potrieb. Po vytvorení deliacej krivky ju môže užívateľ extrahovať, alebo automaticky rozdeliť model na časť tvárnikov, tvárnice a časť zodpovedajúcu bočným pohybom formy, čeľusťovú časť. Komplexný súbor nástrojov plošného modelovania a tvorby deliacej roviny predstavuje výkonný nástroj pre generovanie a správu najzložitejších modelov pri ich delení na tvárníkové a tvárnicové časti a na pohyblivé časti čeľustí.

Automatizovaná zostava formy. 

Princíp zdieľania dát, pri ktorom má konštruktér prístup ako ku globálnym dátam formy, tak individuálnym parametrom jednotlivých dosiek umožňujú rýchlu modifikáciu formy. Riadenie zmien prebieha tak, že akákoľvek zmena dosiek automaticky vykoná všetky zmeny nadväznej geometrie - normálií. Kusovník sa vytvára automaticky a možno ho exportovať ako externý dokument pre ďalšie využitie, ako je zostavenie objednávok dielov a normálií, tak ako súčasť výkresovej dokumentácie.

Správa zápichov.

Systém disponuje špeciálnymi nástrojmi pre správu zápichov, ako sú čeľuste, šikmé vyhadzovača, a ďalšie pružné mechanizmy. Proprietárne knižnica parametrických komponentov umožňuje konštruktérovi dynamicky konštruovať zápichy formy a okamžite zobraziť vplyv na konštrukciu.

Inteligentné komponenty.

Opakované úlohy pri konštruovaní sa podstatne redukujú vďaka inteligentným normálnom od viac ako 35 dodávateľov. Dĺžky skrutiek a ďalších normálií sa nastavujú automaticky tak, aby zodpovedali hrúbkam dosiek a pravidlám jej vkladania. Pravidlá si môže užívateľ editovať. Vyhadzovače systém automaticky orezáva na dĺžku podľa 3D tvaru dutiny. Vyhadzovače majú zámky rôznych typov, ktoré bránia jej otáčaniu.

Integráce chladiacich systémov.

Chladiace kanály sa vkladajú do formy jednoducho, k tomu užívateľovi napomáha jednoduchý systém. Jednoducho načrtne cesty chladiacich kanálov a systém potom umožňuje konštruktérovi definovať presnú polohu a rozmery kanálov vrátane automatickej kontroly, či sa chladiaci kanál nepretína s inými komponentmi formy. Pripojovacie komponenty chladiacich kanálov sa ľahko vkladajú, pritom sa vyberajú priamo z katalógu dodávateľa. Chladiaci okruh môže byť exportovaný ako konštrukčný vzor a môže byť opäť použitý na inej forme. V prípade, že sú štandardné rozmery odlišné, chladiaci okruh sa automaticky upraví tak, aby vyhovel novým rozmerom dosky.

Detailovanie formy.

Z objemovej zostavy formy možno priamo generovať celú sadu 2D detailovaných výkresov. Zahŕňa plne editovateľné 2D a izometrické rezy, automatické kótovanie dosiek, typy dier a súradnicových tabuliek. Z ktoréhokoľvek komponentu zostavy možno vytvárať individuálny detailný výkres a možno ho zobraziť ako kombináciu 3D zobrazenie a 2D výkresu. Každá katalógová normália má správnu detailnú reprezentáciu v reze. Zmena v objemovom modeli vyvolá zmenu výkresu spoločne so všetkými plne asociatívnymi kótami. Nástroje správcu zostavy umožňujú tvorbu kusovníka a odkazové krúžky vo výkrese zostavy.