VISI Multi-Slides ImageVISI Multi-Slides ImageVISI Multi-Slides Image

PDFVISI Multi-Slides

VISI Multi-slides je rozšírením VISI Progress. Bolo vyvinuté pre navrhovanie vačiek, použitých v lisovacích a ohýbacích automatoch, konkrétne pre ohýbanie. Rýchlo a efektívne umožňuje simuláciu a synchronizáciu ohýbacieho cyklu vykonávaného v rade střižných operácií postupného strižného nástroja. Konštrukcia tvaru vačky a všetkých príslušných rozmerov je automatická pre každý špecifický typ stroja.

Postupný strižný nástroj je populárnym spôsobom výroby plechových dielov, aj keď to nie je jediná technológia v tejto oblasti. Základná koncepcia "jeden nástroj produkuje všetko" nie je vždy výhodná a v niektorých prípadoch proces "prenosu" poskytuje lepšie riešenie (automotive, karosérie, podvozok, atď). Avšak, kombinácia týchto dvoch technológií môže poskytnúť ďalšiu výhodu, a to najmä, keď produkcia dielov vyžaduje použitie špecifických technológií (zváranie, montáž, atď). Lisovacie a ohýbacie automaty sú príkladom tejto kombinácie: postupný strihový nástroj zabezpečuje rezné a ťažné operácie, pričom ohýbací cyklus sa vykonáva pomocou týchto špeciálnych lisovacích a ohýbacích nástrojov.

Synchronizované a optimalizované.

Počnúc rozložením, každý prst môže byť navrhnutý s použitím radu rýchlych 2D náčrtov. Tieto náčrty sú použité na získanie počtu pohybov, zdvihových hodnôt a orientácie každého prsta. Tieto informácie sú potom použité ako vstupné údaje pre zostavenie "výpočtovej tabuľky". Po dokončení výpočtovej tabuľky možno vykonať kinematickú simuláciu celého cyklu. To umožňuje konštruktérovi skontrolovať dostupné úrovne synchronizácie, možné interferencie medzi pohyblivými časťami a úroveň optimalizácie kontrolovaním hodnôt nevyužitého uhlového sektora.

Diagram cyklu a vačková konštrukcia.

Je možné získať operačný diagram v každom bode vývojového cyklu, obzvlášť užitočné pre tlač alebo analýzy. Geometrická konštrukcia každej požadovanej vačky je automatický proces a výsledné tvary môžu vystupovať ako 2D profil alebo 3D teleso, každá z nich má svoje vlastné príslušné anotácie.