Progressive Die DesignProgressive DiePress Tools

PDFVISI Progress

VISI Progress je program určený pre konštrukciu lisovacích a postupových strižných nástrojov. Špecifické funkcie poskytujú pre daný odbor produktívnejšie a účinnejšie skúsenosti konštruovania. Pomáha konštruktérovi s inteligentným riešením, ktoré znižuje možnosti vzniku konštrukčných chýb a vysoko zvyšuje produktivitu výroby.

Bohatý rozsah CAD rozhrania.

VISI môže pracovať priamo so súbormi a dátami z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah prekladačov umožňuje užívateľovi pracovať priamo s dátami takmer všetkých CAD systémov. Schopnosť systému preskočiť chybné záznamy v priebehu importu umožňuje načítať aj značne poškodené dáta. Systém vie ľahko spracovávať aj veľmi veľké súbory a firmy spracúvajúce zložité konštrukcie s výhodou využívajú tejto schopnosti VISI CAD systému.

Skutočné hybridné modelovanie.

VISI poskytuje užívateľovi dynamickú štruktúru, z ktorej je možné pracovať buď s telesami, plochami, hranovým prvkami, ale tiež s kombináciami všetkých troch bez akýchkoľvek obmedzení. Objemové modelovanie sa stalo základným kameňom konštruovania, ale často býva obmedzené na prizmatickú alebo základnú geometriu. Príkazy objemového modelovania zahŕňajú logické operácie, ako sú zjednotenie, odčítanie, ťahanie, rotácia, dutiny, prieniky a škrupiny. Technológia plošného modelovania poskytuje odlišnú sadu nástrojov pre vytváranie viac organickej a netradičnej geometrie. Funkcia plošného modelovania obsahuje vytváranie pravidelných plôch, plôch z rezov, ťahaných plôch, n-stranných záplat, prekladaných, tangentových, úkosových, rotačných a trubicových plôch. Tieto príkazy modelovania spoločne s vyspelým editovaním plôch uľahčujú opravovať chyby v importovanej geometrii alebo vytvárať najzložitejšie konštrukcie 3D objektov.

Výkonné nástroje rozvinu.

VISI Progress vie rozvinúť ako plošné tak objemové modely pomocou výkonných algoritmov. Rozvin do roviny vychádza z modelu neutrálnych vlákien, ktorý sa definuje buď stálym pomerom hrúbky alebo pomerným dielom daným najčastejšie algoritmom Romanovského. Rozvin po krokoch umožňuje konštruktérovi plánovať jednotlivé formovacie etapy nástroja tým, že dynamicky mení uhly ohybov na diely. Na diely možno ukladať parametrické tvary, ako sú prelisy a prestrihy, ktoré je možné aktivovať alebo deaktivovať, podľa požiadaviek danej etapy formovania. Flexibilné editovanie umožňuje pridávať formovacie kroky a systém dáva užívateľovi kompletnú slobodu pre rozvinovacie experimenty.

Návrh strižného poľa.

Vychádzajúc z dielov rozvinutých do roviny možno rýchlo zostaviť strižné pole v 3D zobrazení. Možnosť radenia rozvinov, ich otáčanie a optimalizácia polohy napomáha vytvoriť účinnejší strižný pás. Návrh strižníkov a ich rozloženie na páse je veľmi účinné pri možnosti využitia automatického 2D rozkladu pásu, vrátane ohybových línií. Rada automatických a poloautomatických nástrojov pomáha pri vytváraní prestrihovacích strižníkov, raz vytvorené môžu byť dynamicky premiestnené do rôznych fáz v páse pomocou funkcie drag & drop. Do strižného pásu sa ľahko vkladajú 3D diely v krokoch podľa postupného ohýbania. Počet krokov na páse možno dynamicky meniť. Užívateľ má kedykoľvek možnosť prístupu ku všetkým parametrom pásu a môže vykonávať principiálne zmeny, kedykoľvek to potrebuje. 3D strižný pás možno dynamicky simulovať v akomkoľvek mieste, aby mohla byť skontrolovaná výkonnosť návrhu.

Výpočet odpadu materiálu a strižných sil.

Systém automaticky vypočíta ekonómiu rozloženia strižného pásu (odpad materiálu). Porovnaním plochy čistého plechu a použitého materiálu. Systém poskytuje informácie o kritických silách rozhodujúcich pre konštrukciu strižného nástroja, ako sú strižná sila, ohybová sila a ťažisko síl na strižnom páse. Tieto sily sa vypočítajú z 3D modelov a ich materiálových vlastností. Tieto sily možno počítať globálne pre kompletné nástroje, alebo lokálne pre zadaný krok.

Zostava nástroja.

Softvérová funkcia Zostava nástroja umožňuje konštruktérovi rýchlo zostaviť objemovú zostavu celého strižného nástroja, tj. Dosky nástroja spoločne so stĺpikmi a puzdrami. Konštruktér má stále prístup k parametrom každej individuálnej dosky, čo umožňuje vykonávať zmeny rýchlo a účinne. Zostava nástroja typicky zahŕňa všetky kritické dáta potrebné pre správnu činnosť nástroja, ako sú zdvih lisu, zdvih pásu, výška strižníkov a informácie o zdvihu celého nástroja. Každú vytvorenú zostavu nástroja možno uložiť ako nástrojový vzor alebo možno vzor vybrať zo zoznamu bežných štandardov. Vytvorené vzory je možné aplikovať na iné strižné pásy, systém automaticky prispôsobí veľkosť vzoru na veľkosť nového pásu. Informácie o zozname súčastí sú zachytené v zostave nástroja pre následné procesy.

Knižnice parametrických komponentov.

VISI Progress podporuje knižnice štandardných súčastí všetkých popredných dodávateľov ako sú misu, Futaba, AW Precision, Fibre, Strack, Danly, RABOURDIN, Mandelli, SIDECO, Intercom, Bordignon, DADCO, Dayton, Din, Kaller, Lamina, Lempco, MDL, Pedrotti Special spring, Superior, Tipco, Uni a Victoria. Vlastná knižnica parametrických komponentov umožňuje rýchle a presné umiestnenie každej štandardnej súčasti, a zaisťuje, že zmeny môžu byť vykonané na ktorejkoľvek fáze projektu. Každý komponent má úplný zoznam editovateľných parametrov, ktoré umožnia základné úpravy, aby vyhovoval individuálnym nástrojovým požiadavkám; to zahŕňa vytvorenie vzdialeností dier pre každý komponent. Všetky komponenty prichádzajú s atribútmi výrobných dát a kompletným zoznamom častí.

Správa neštandardných střižníkov.

Plne automatizovaný k vytváraniu neštandardných strižníkov pre prestrihovacie a formovacie (ohybníky) operácie uľahčuje a zefektívňuje návrh. Automatické vyťahovanie strižníkov zaisťuje správne navrhnutie vôľou na jednotlivých doskách celej zostavy. Hodnoty vôli v každej doske nástroja možno efektívne upravovať pomocou vzorov na každý strižník, kedykoľvek. Parametricky sú definované tiež pätky, pomocné zámky a držiaky strižníkov. To všetko významne urýchľuje konštrukciu a obrábanie neštandardných strižníkov.

Detailovanie nástroja.

Z objemovej zostavy nástroja možno priamo generovať celú sadu 2D detailovaných výkresov. Zahŕňa plne editovateľné 2D a izometrické rezy, automatické kótovanie dosiek, typy dier a súradnicových tabuliek. Z ktoréhokoľvek komponentu zostavy možno vytvárať individuálny detailný výkres a možno ho zobraziť ako kombináciu 3D zobrazenia a 2D výkresu. Každá katalógová normália má správnu detailnú reprezentáciu na reze. Zmena na objemovom modeli vyvolá zmenu výkresu spoločne so všetkými plne asociatívnymi kótami. Nástroje správcu zostavy umožňujú tvorbu kusovníka a odkazové krúžky vo výkrese zostavy.

Moduly výroby.

Vďaka integrovanej povahe programov VISI, možno vykonávať obrábanie jednotlivých dosiek pomocou funkcie automatického rozpoznávania. Systém automaticky rozpozná technologické vlastnosti dier na doskách strižného nástroja a priradí im správne zodpovedajúce vŕtacie cykly a 2D frézovacie operácie. Pre zložitejšie tvary sa dá vo VISI Obrábanie voliť ako konvenčné, tak 5 osové obrábanie. Zložité tvary otvorov pre strižníky a samotné strižníky sa ľahko obrábajú na programe pre drôtové rezanie VISI PEPS. Tým, že udržiavame model v rovnakom dátovom i grafickom prostredí v celom procese od konštrukcie až do vytvorenia NC programu, VISI nemá problémy s rôznorodosťou dát a umožňuje vysoko hladký prechod medzi jednotlivými fázami realizácie strižného nástroja.